Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné údaje a vymedzenie niektorých pojmov
1. Dodávateľom ubytovania, stravovania a ostatných služieb v rekreačnom zariadení SKIARENA je obchodná spoločnosť :
obchodné meno : KLAK, s.r.o., zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, Vložka 17804/R
so sídlom : Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Klačno
IČO : 36775550
DIČ : 2022380294
IČ DPH : SK20222380294
bankový účet dodávateľa pre bezhotovostné platby :
IBAN : SK82 0900 0000 0003 7297 7883
SWIFT : GIBASKBX
e-mail : info@klakpd.sk
internet : www.skiarena-fackovskesedlo.sk

2. Odberateľom – podnikateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. alebo je vymedzená v § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

3. Odberateľom – spotrebiteľom sa pre účely nárokov zo zodpovednosti za vady a nárokov prislúchajúcich zo zákonnej ochrany spotrebiteľa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar a služby dodávateľa pre svoju potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti v zmysle § 2 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v spojení s § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.; pre iné účely je dodávateľ – spotrebiteľ označený v týchto VOP ako “odberateľ”.

4. Zmluvnými stranami sa rozumejú dodávateľ a odberateľ spoločne.

5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady ubytovania, stravovania alebo služieb.

6. DPH sa rozumie daň z pridanej hodnoty.

7. Orgánom kontroly a dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa je :

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109

II. Úvodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou KLAK, s.r.o., so sídlom Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno, IČO: 36775550 ako poskytovateľom ubytovania (t.j. ubytovateľom), stravovania a ostatných služieb a odberateľmi pri zmluvných vzťahoch týkajúcich sa ubytovania, stravovania a ostatných služieb. Odberateľmi sú podnikatelia alebo spotrebitelia definovaní v právnych prepisoch o ochrane spotrebiteľa, ktorým prislúcha ochrana spotrebiteľa podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých objednávok a uzavretých zmlúv a všetkých ich prípadných zmien, dodatkov a doplnení. Pojmy definované v týchto VOP majú rovnaký význam v objednávke, zmluve ako aj vo všetkých ostatných listinách a dokumentoch. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred tými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nie sú donucovacej (kogentnej) povahy. Práva a povinnosti zmluvných strán a ostatné otázky, ktoré tieto VOP alebo uzavretá zmluva výslovne neupravujú, sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Odberateľ odoslaním objednávky súčasne potvrdzuje, že s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami („VOP“) a s Ubytovacím poriadkom bol pred odoslaním objednávky vopred oboznámený, tieto si prečítal, porozumel im a vyjadruje s nimi súhlas v plnom rozsahu.

III. Platobné podmienky
1. Platobné podmienky pre individuálne ubytovanie
Za individuálne ubytovanie sa považuje ubytovanie jednotlivcov, rodín a iných skupín maximálne do počtu 6 osôb (vrátane). Individuálne ubytovanie platí odberateľ v hotovosti alebo prevodom na účet dodávateľa pred nástupom na pobyt (ubytovania) na základe riadne vystavenej faktúry a dokladu z elektronickej registračnej pokladnice alebo na základe dokladu z elektronickej registračnej pokladnice.

2. Platobné podmienky pre kolektívne ubytovanie, ubytovanie pre školy v prírode, lyžiarske výcviky
Za kolektívne ubytovanie sa považuje ubytovanie skupín minimálne od počtu 7 osôb (vrátane). Za ubytovanie pre školy v prírode a lyžiarske kurzy sa považuje ubytovanie žiakov verejných a súkromných škôl zriadených na území SR a EÚ. Rezervácie objednávok pre kolektívne ubytovanie a rezervácie pre ubytovanie pre školy v prírode sa záväzne spravujú prostredníctvom zadania požiadavky mailom na info@klakpd.sk alebo online rezervačného systému dodávateľa prevádzkovanom na internetovej stránke www.skiarena-fackovskesedlo.sk. Dodávateľ rezerváciu vybaví v primeranej lehote, spravidla do 3 pracovných dní od doručenia rezervácie. Najneskôr do 3 dní od potvrdenia rezervácie a vzájomnom odsúhlasení ceny ubytovania, stravovania a služieb na základe cenovej ponuky doručí odberateľ dodávateľovi záväznú objednávku na pobyt.

Odberateľ odovzdá dodávateľovi najneskôr pri nástupe na pobyt vyplnený zoznam všetkých ubytovaných hostí podľa formuláru a to v elektronickej podobe.

Odberateľ zaplatí na základe riadne vystavenej zálohovej faktúry zálohovú platbu za pobyt vo výške 30 % až 50 % kalkulovanej ceny objednaných služieb v termíne 60 dní pred nástupom na pobyt. Zvyšok ceny do celkovej výšky 100 % kalkulovanej ceny zaplatí objednávateľ najneskôr v deň nástupu na pobyt; v prípade zvyšku ceny vyššieho ako 2. 000,- € je možné túto platbu uskutočniť výlučne bankovým prevodom na účet dodávateľa tak, aby najneskôr v deň nástupu na pobyt bola platba pripísaná na bankový účet dodávateľa. Zvyšok platby (t.j. druhá časť platby) sa realizuje na základe riadne vystavenej vyúčtovacej faktúry alebo druhej zálohovej faktúry.

Dodávateľ je povinný najneskôr do troch dní od skončenia pobytu vystaviť vyúčtovaciu faktúru za pobyt so splatnosťou faktúry 7 dní. Objednávateľ najneskôr v tejto lehote zaplatí prípadné nedoplatky, ktoré vznikli medzi uhradenými zálohovými platbami a skutočnou výškou faktúry podľa skutočne odobratých tovarov a služieb zo strany objednávateľa, ako aj prípadnú náhradu vzniknutej škody. Dodávateľ súčasne v tejto lehote vysporiada a vráti prípadné preplatky, ktoré vznikli objednávateľovi medzi uhradenými zálohovými platbami a skutočnou výškou faktúry.

V prípade omeškania odberateľa so zaplatením zálohy alebo jej časti trvajúceho viac ako 3 kalendárne dni dodávateľ nie je počas ďalšej doby omeškania kupujúceho povinný si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy a je súčasne oprávnený všetky ďalšie dodávky pozastaviť až do času úplného uspokojenia splatných pohľadávok a ich príslušenstva a odberateľ nemá právo na náhradu škody tým vzniknutej. Dodávateľovi vždy prislúcha právo zadržať dodanie plnenia až do času uspokojenia všetkých jeho splatných peňažných nárokov voči odberateľovi.

IV. Zrušenie objednávky a odstupné (storno poplatky)
1. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:
a, 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb.
b, 5-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb.
c, viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku.
d, ubytovateľ si vyhradzuje storno poplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno podmienky a storno poplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.

2. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr v deň pri nastúpení na pobyt. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.

4. V prípade nenastúpenia na pobyt bez zrušenia (stornovania) objednávky je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi plnú výšku 100% z kalkulovanej ceny objednaného ubytovania a služieb, s výnimkou ceny stravovania.

V. Reklamácie
1. Nároky odberateľa – podnikateľa zo zodpovednosti za vady sú upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR č. 513/1991 Zb., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Nároky odberateľa – spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady a iné zákonné nároky s touto zodpovednosťou súvisiace sú upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. a ostatnými právnymi predpismi upravujúce ochranu spotrebiteľa.

VI. Ochrana spotrebiteľa
1. Práva odberateľa – spotrebiteľa upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom SR č. 40/1964 Zb. zostávajú týmito VOP plne nedotknuté. Pokiaľ niektoré ustanovenie právnych predpisov donucovacej (kogentnej) povahy upravujú práva a nároky spotrebiteľa výhodnejšie alebo iným spôsobom, použije sa príslušné ustanovenie právneho predpisu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VII. Iné dojednania
1. Odberateľ zodpovedá za správnosť a korektnosť všetkých dodaných údajov.

2. Odberateľ zodpovedá za všetky vzniknuté škody na majetku v areáli ubytovacieho zariadenia ako aj za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a dobrých mravov osobami, pre ktoré objednal ubytovanie a služby.

3. Odberateľ sa zaväzuje, že ním organizovaní hostia budú v plnom rozsahu rešpektovať platný Ubytovací poriadok zariadenia, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.skiarena-fackovskesedlo.sk ako aj priamo v ubytovacom zariadení jeho vyvesením vo vstupných priestoroch (recepcii). Ubytovací poriadok je súčasťou týchto VOP. V prípade konania v rozpore s Ubytovacím poriadkom a jeho porušenia, ako aj v prípade ničenia a poškodzovania majetku, konania proti dobrým mravom a alebo konania v rozpore s Trestným zákonom a Zákonom o priestupkoch odberateľovi zaniká právo na poskytovanie ďalších služieb a ubytovania.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že elektronická komunikácia prostredníctvom e-mailových správ alebo prostredníctvom online rezervačného systému dodávateľa prevádzkovanom na internetovej stránke www.skiarena-fackovskesedlo.sk je pre obe zmluvné strany plne záväzná a má účinky písomného právneho úkonu.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy medzi nimi sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že na riešenie sporov zo všetkých svojich zmluvných vzťahov alebo z nárokov na náhradu škody má právomoc výlučne slovenský súd.

3. Dodávateľ má právo tieto VOP kedykoľvek meniť, dopĺňať a zrušovať. Súčasťou týchto VOP je Ubytovací poriadok.

4. Tieto VOP stávajú sa záväzným a nadobúdajú účinnosť od 01.12.2015.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa GDPR.

V Kľačne dňa 1.12.2015

Klak, s.r.o