Ubytovací poriadok Horská chata Veronika

Tento Ubytovací poriadok podrobne upravuje vzťahy medzi spoločnosťou KLAK, s.r.o., so sídlom Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno, IČO: 36775550 ako poskytovateľom ubytovania, stravovania a ostatných služieb a odberateľmi (hosťami) pri zmluvných vzťahoch týkajúcich sa ubytovania, stravovania a ostatných služieb v rekreačnom zariadení Skiarena.

I. Základné údaje a vymedzenie niektorých pojmov

Prevádzkovateľom (dodávateľom, ubytovateľom) je obchodná spoločnosť :

Obchodné meno : KLAK, s.r.o.
so sídlom : Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno
IČO : 36775550
DIČ : 2022380294
IČ DPH : SK20222380294

bankový účet dodávateľa pre bezhotovostné platby :
IBAN : SK82 0900 0000 0003 7297 7883
SWIFT : GIBASKBX
e-mail : info@klakpd.sk
internet : www.skiarena-fackovskesedlo.sk

II. UBYTOVANIE

1. Ubytovanie klientov v objekte chaty Veronika sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácie na pobyt po zaplatení rezervačného poplatku 100 € za pobyt. Rezervačný poplatok sa pri zrušení pobytu do 30 dní pred nástupom na pobyt nevracia. Ubytovaní hostia predložia prenajímateľovi alebo ním poverenej osobe pri preberaní objektu doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v knihe ubytovaných. Za maloleté ubytované deti koná a zodpovedá zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t.č. netrpia infekčnou chorobou. Prenajímateľ objektu vydá ubytovaným hosťom preberací protokol o prebratí chaty s plnou osobnou zodpovednosťou na ubytovanie s jeho vybavením s uvedením dátumu prenájmu a celkovou cenou za prenájom.

2. Hosť súhlasí s tým, že do objektu chaty a izieb počas pobytu majú právo vstúpiť za účelom svojich pracovných povinností pracovníci rekreačného zariadenia obvyklým spôsobom po dohode a upovedomení zodpovednej osobou za prenájom chaty.

3. Čas nástupu na pobyt je po 14:00 hodine a odovzdanie chaty v deň odchodu je do 10.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. V objekte sa prezúva. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./. Lyžiarsku výstroj treba odložiť do lyžiarne.

5. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa, sedenie pri ohnisku v exteriéri/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení v prípade zavinenia požiaru.

6. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod. večer – 06.00 hod. ráno.

7. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť prenajímateľovi objektu, o čom sa vyhotoví zápis. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie.

8. V celom objekte chaty je elektrická inštalácia zabezpečená prúdovým chráničom a je možné, že pri použití vlastných elektrospotrebičov, ktoré nie sú v súlade s aktuálnymi elektroinštalačnými normami dôjde k výpadku prúdu v celom objekte. Takýto spotrebič sa zakazuje ďalej v objekte používať (jeho používanie je nemožné).

9. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere.

10. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou z dôvodu ich možnej obmedzenej kapacity – vlastný zdroj pitnej vody, vlastná žumpa.

11. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz vynášania a premiestňovania nábytku a zariadenia chaty, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,/ zákaz vnášania športových potrieb do izieb a z dôvodu bezpečnosti zákaz pohybu v zimných športových odevoch a obuvi.

12. Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri tomto prevzatí rezervačný poplatok uhradený pri rezervácii slúži ako kaucia k poškodeniu vecí. Slúži ako vratná záloha v hodnote 100 €. Klient je oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja, použitia najlepšej požiarnej únikovej cesty a narábaním s krbovým a vykurovacím (elektrické konvektory) telesom, používaním elektrických zariadení.

13. Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej chaty. Za stratu kľúčov účtujeme: 50 €.

14. Posteľná bielizeň, utierky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt. Čistiace a hygienické potreby WC sú v cene ubytovania. V kúpeľniach sa nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, miesto na toaletné potreby, splachovacie WC.

15. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky, žuvačky a pod./ účtujeme poplatok 25 €.

16. Klient je povinný pred odchodom umyť kuchynský riad, kotlíky a vonkajší gril, vyčistiť krb, ohnisko a vyprázdniť chladničku od potravín a vysypať všetky smeti na miesto k tomu určené ( veľký kontajner pred chatou ). Počas zimnej prevádzky nachystať smeti do igelitových vriec.

17. K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po komunikácii na to určenej. Komunikácia slúži na naloženie, vyloženie nákladu, osobných potrieb a vecí počas pobytu. Je prísne zakázané jazdiť po zatrávnených plochách a lúkach. Jazda po príjazdovej ceste je len na vlastné riziko a nebezpečie. V zimnom období nie je možný prístup motorovým vozidlom k chate.

18. V celom objekte sú nádoby na odpadky. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.

19. Pri preberaní objektu a jednotlivých izieb je nutné skontrolovať vybavenosť objektu a izieb a ich funkčnosť /lôžka, hygienické zariadenia, stôl, stoličky, skrine, osvetlenie, TV a rádio v spoločenskej miestnosti a jedálni, v kuchyni sporák a rúru, umývačku riadu, hriankovač, rýchlovarnú konvicu, drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinky na riad, kuchynský riad, hygienické a čistiace potreby a prostriedky /vedro, metla, handra/. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.

20. Prenajímateľ objektu nezodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí a ani za škodu na odložených veciach.

21. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu prenajímateľ, alebo ním poverená osoba má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, zásobovanie, havarijné stavy a pod./.

22. Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.

23. Pri prevzatí objektu preberá klient inventár celého objektu podpisom formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadne zničenie obsahu chaty. Pri tomto prevzatí rezervačný poplatok uhradený pri rezervácii slúži ako kaucia k poškodeniu vecí. Slúži ako vratná záloha v hodnote 100 €. Klient je oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja, použitia najlepšej požiarnej únikovej cesty a narábaním s krbovým a vykurovacím (elektrické konvektory) telesom, používaním elektrických zariadení a saunovej pece v objekte.

24. Klient má k použitiu jednu sadu kľúčov od prenajatej chaty. Za stratu kľúčov účtujeme: 50€.

III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. V spoločných priestoroch rekreačného zariadenia, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný riadiť sa požiarnym poriadkom rekreačného zariadenia.

2. V celom objekte ubytovacej časti je zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom. Na izbách je prísny zákaz fajčenia. Porušenie zákazu fajčenia v objekte je pokutované sumou 200 €.

3. Priestory rekreačného zariadenia sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi. V prípade ich straty, poškodenia alebo zneužitia je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 100,- €.

4. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hosťa sa na recepcii rekreačného zariadenia nachádza lekárnička. Pokiaľ je úraz prípadne iné zranenie vážne a treba zabezpečiť odbornú pomoc treba bezodkladne volať TIESŇOVÉ VOLANIE 112 a kontaktovať recepciu hotela 0918 397 949.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecne záväzné právne predpisy ako aj všeobecné morálne, etické pravidlá a dobré mravy. V prípade konania v rozpore s VOP alebo Ubytovacím poriadkom a ich porušenia, ako aj v prípade ničenia a poškodzovania majetku, konania proti dobrým mravom alebo konania v rozpore s Trestným zákonom a Zákonom o priestupkoch hosťovi zaniká právo na poskytovanie ďalších služieb a ubytovania, pričom prevádzkovateľ má právo odstúpiť od poskytnutia všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu bez povinnosti nahradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené. Neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.

2. Tento Ubytovací poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Ubytovací poriadok je účinný od 1.1.2016 a je dostupný na webstránke www.skiarena-fackovskesedlo.sk, v priestoroch chaty a k nahliadnutiu na recepcii rekreačného zariadenia. Prevádzkovateľ má právo tento ubytovací poriadok meniť, dopĺňať a zrušovať. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 754 a následne Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje spracovávame podľa GDPR.

V Kľačne dňa 1.1.2016

Zdenko Nedeliak, riaditeľ strediska KLAK, s.r.o.