show ball 17.02.2019

LYŽIARSKE PODMIENKY

VEČERNÉ ŠT-NE

VL 1000 SOBOTA-NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

Počasie

°C
Menu

Ubytovací poriadok

Tento Ubytovací poriadok podrobne upravuje vzťahy medzi spoločnosťou KLAK, s.r.o., so sídlom Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno, IČO: 36775550 ako poskytovateľom ubytovania, stravovania a ostatných služieb a odberateľmi (hosťami) pri zmluvných vzťahoch týkajúcich sa ubytovania, stravovania a ostatných služieb v ubytovacom zariadení Skiarena.

I. Základné údaje a vymedzenie niektorých pojmov

Prevádzkovateľom (dodávateľom, ubytovateľom) je obchodná spoločnosť :
obchodné meno : KLAK, s.r.o.
so sídlom : Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno
IČO : 36775550
DIČ : 2022380294
IČ DPH : SK20222380294
IBAN : SK82 0900 0000 0003 7297 7883
SWIFT : GIBASKBX
e-mail : info@klakpd.sk
internet : www.skiarena-fackovskesedlo.sk

II. UBYTOVANIE

 1. Ubytovacím zariadením Skiarena sa rozumie ubytovacie zariadenie Horský hotel Kľak a apartmány Salaš Kľak.
 2. V ubytovacom zariadení Skiarena môže byť ubytovaný len hosť (objednávateľ, odberateľ), ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené ubytovanie a služby alebo došlo k vzniku zmluvného vzťahu priamo na mieste ubytovania, telefonicky alebo mailom na základe potvrdenej objednávky, a týmto je k ubytovaniu platne a riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti s fotografiou tváre a ubytovací poukaz (voucher) pokiaľ mu bol vydaný.
 3. Hosť ubytovacieho zariadenia, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle právnych predpisov o pobyte cudzincov, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri príchode príslušnému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia za účelom hlásenia cudzineckej Polícii.
 4. Hosť je povinný pri príchode na izbu prekontrolovať jej stav a funkčnosť všetkých zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné nedostatky, poškodenia a vady ihneď nahlásiť pracovníkovi ubytovacieho zariadenia. V prípade, že nedostatky, poruchy, poškodenia a vady bezodkladne po príchode na izbu hosť nenahlási, zodpovedá za ne, ako keby ich spôsobil sám alebo s ním ubytované osoby (hostia).
 5. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas pobytu majú právo vstúpiť za účelom svojich pracovných povinností pracovníci ubytovacieho zariadenia obvyklým spôsobom.
 6. Upratovanie izby počas pobytu je zabezpečované podľa informačných štítkov z vonkajšej strany na dverách izby. Informačné štítky sa nachádzajú na každej izbe v stojane s dokumentami. Posteľná bielizeň sa hosťovi počas pobytu vymieňa spravidla po 72 hodinách.
 7. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa od 16:00 hod., a najneskôr do 20:00 hod. Do toho istého času izbu rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade nedostavenia sa na ubytovanie do 20:00 hod. je prevádzkovateľ oprávnený izbu prenechať na ubytovanie iným hosťom.
 8. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s ubytovacím zariadením. Ak nebol čas ubytovania dohodnutý inak, hosť uvoľní izbu najneskôr do 10:00 hod. v posledný deň pobytu. V prípade, že hosť do tohto času izbu neuvoľní, je povinný uhradiť aj pobyt za ďalší deň.
 9. Ak počas pobytu požiada hosť o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť a poskytnúť aj inú izbu, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 10. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:
  a, 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb.
  b, 5-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb.
  c, viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku.
  d, ubytovateľ si vyhradzuje storno poplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno podmienky a storno poplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.
 11. Hosť platí platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla vopred, najneskôr v deň pri nastúpení na pobyt. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 12. V izbe a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať žiadne zariadenie a vybavenie (posteľ skrine, nábytok…), robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 13. Psy a iné zvieratá z dôvodu rozporu s právnymi predpismi platnými pre SR z dôvodu wellness v hoteli sú zakázané.
 14. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zhasnúť svetlo, uzamknúť dvere a kľúč s čipom odovzdať na určené miesto pracovníkovi ubytovacieho zariadenia. V prípade straty karty, čipu alebo poškodenia kľúča od izby je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 30,- €.
 15. V spoločných priestoroch ubytovania, recepcie, baru a reštaurácie je zakázaná konzumácia vlastných alko a nealko nápojov. Na izbách je prísny zákaz fajčenia.
 16. Hosť je povinný správať sa na izbe a v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia tak, aby svojím správaním nerušil a neobmedzoval ostatných hostí ubytovacieho zariadenia. V čase od 22:00 do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 17. Hosť má právo používať priestory ubytovacieho zariadenia (izbu s príslušenstvom TV + záclony + dekorácie…, chodby, schodište). Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 18. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu nadrozmerné predmety a rozmerné športové náradie, bicykle, lyžiarske vybavenie, lyže, palice, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu ubytovacieho zariadenia.
 19. V ubytovacom zariadení je pre hostí možnosť využiť wellness, fitness, reštauráciu, ohnisko, multifunkčné ihrisko. Podrobnosti o spôsobe použitia poskytne pracovník ubytovacieho zariadenia.
 20. Platný ponukový cenník za ostatné služby je dostupný na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia a to výlučne písomnou formou, poštou na adresu spoločnosti KLAK s.r.o., alebo elektronickou formou mailom: riaditel@klakpd.sk
 22. V prípade porušovania ubytovacieho poriadku alebo nedodržania nočného kľudu môže byť hosť upozornený bezpečnostnou službou KLAK Security. Pokiaľ ani po tejto výzve nedôjde k náprave konania hosťa bude okamžite odubytovaný. Všetky náklady a úkony s tým spojené bude znášať ubytovaný hosť a to aj bez akejkoľvek vzniknutej škody samotnému hosťovi.
 23. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a ubytovanie okamžite zrušiť, a to bez povinnosti uhradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené.
 24. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii na izbách, recepcii a v spoločných priestoroch ubytovacieho zariadenia na viditeľnom mieste.

III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 1. V spoločných priestoroch a izbách ubytovacieho zariadenia, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok a evakuačný plán. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný riadiť sa požiarnym poriadkom a evakuačným plánom ubytovacieho zariadenia.
 2. V celom objekte ubytovacej časti je zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom. Na izbách je prísny zákaz fajčenia.
 3. Priestory ubytovacieho zariadenia sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi. V prípade ich straty, poškodenia alebo zneužitia je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 300,- €.
 4. Na izbe ubytovacieho zariadenia nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (sušič vlasov, holiaci strojček a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, vreckové prehrávače hudby, tablety, notebooky, laptopy a pod.), ktoré spĺňajú všetky platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá ich používaním vznikne.
 5. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 6. Pri dočasnom odchode z izby je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zatvoriť okná, vypnúť elektrospotrebiče a izbu riadne zamknúť.
 7. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané ponechať deti do 12 rokov bez dozoru spôsobilej dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia Skiarena. Za vznik úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v ubytovacom zariadení Skiarena.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami ubytovacieho zariadenia, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 9. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál ubytovacieho zariadenia a nevstupovať do týchto priestorov.
 10. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hosťa sa na recepcii ubytovacieho zariadenia nachádza lekárnička.
 11. Cenné veci, klenoty a veci vyššej hodnoty je hosť oprávnený uschovať v trezore prevádzkovateľa.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecne záväzné právne predpisy ako aj všeobecné morálne, etické pravidlá a dobré mravy. V prípade konania v rozpore s VOP alebo Ubytovacím poriadkom a ich porušenia, ako aj v prípade ničenia a poškodzovania majetku, konania proti dobrým mravom alebo konania v rozpore s Trestným zákonom a Zákonom o priestupkoch hosťovi zaniká právo na poskytovanie ďalších služieb a ubytovania, pričom prevádzkovateľ má právo odstúpiť od poskytnutia všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu bez povinnosti nahradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené.
 2. Tento Ubytovací poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Ubytovací poriadok je účinný a platný od 01.1.2018, a je dostupný na webstránke www.skiarena-fackovskesedlo.sk, a k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia. Prevádzkovateľ má právo tento ubytovací poriadok meniť, dopĺňať a zrušovať. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 754 a následne Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

Ubytovací poriadok platí od 1.1.2018.

Fačkovské sedlo, dňa 31.12.2017

Zdenko Nedeliak
Riaditeľ
KLAK, s.r.o.