show ball 18.12.2017

LYŽIARSKE PODMIENKY

OTVORENÉ

SOBOTA, NEDEĽA

 

 

 

 

Počasie

°C
Menu

Ubytovací poriadok

Tento Ubytovací poriadok podrobne upravuje vzťahy medzi spoločnosťou KLAK, s.r.o., so sídlom Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno, IČO: 36775550 ako poskytovateľom ubytovania, stravovania a ostatných služieb a odberateľmi (hosťami) pri zmluvných vzťahoch týkajúcich sa ubytovania, stravovania a ostatných služieb v rekreačnom zariadení Skiarena.

I. Základné údaje a vymedzenie niektorých pojmov

Prevádzkovateľom (dodávateľom, ubytovateľom) je obchodná spoločnosť :
obchodné meno : KLAK, s.r.o., zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, Vložka 17804/R
so sídlom : Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146, 972 15 Kľačno
IČO : 36775550
DIČ : 2022380294
IČ DPH : SK20222380294
bankový účet dodávateľa pre bezhotovostné platby :
IBAN : SK82 0900 0000 0003 7297 7883
SWIFT : GIBASKBX
e-mail : info@klakpd.sk
internet : www.skiarena-fackovskesedlo.sk

II. UBYTOVANIE

 1. Rekreačným zariadením Skiarena sa rozumie ubytovacie zariadenie Horský hotel Kľak a apartmány Salaš Kľak
 2. V rekreačnom zariadení Skiarena môže byť ubytovaný len hosť (objednávateľ, odberateľ), ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené ubytovanie a služby alebo došlo k vzniku zmluvného vzťahu priamo na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu platne a riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi rekreačného zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.
 3. Hosť rekreačného zariadenia, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný v zmysle právnych predpisov o pobyte cudzincov, pravdivo a úplne vyplniť tlačivo o hlásení pobytu a odovzdať ho pri príchode príslušnému pracovníkovi rekreačného zariadenia.
 4. Hosť je povinný pri príchode na izbu prekontrolovať jej stav a funkčnosť všetkých zariadení na izbe ako aj jej vybavenie a prípadné nedostatky, poškodenia a vady ihneď nahlásiť pracovníkovi rekreačného zariadenia. V prípade, že nedostatky, poruchy, poškodenia a vady bezodkladne po príchode na izbu nenahlási, zodpovedá za ne, ako keby ich spôsobil sám alebo s ním ubytované osoby (hostia).
 5. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas pobytu majú právo vstúpiť za účelom svojich pracovných povinností pracovníci rekreačného zariadenia obvyklým spôsobom.
 6. Na základe objednaného ubytovania je rekreačné zariadenie povinné ubytovať hosťa najneskôr do 20:00 hod., do toho istého času izbu rezervuje, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade nedostavenia sa na ubytovanie do 20:00 hod. je prevádzkovateľ oprávnený izbu prenechať na ubytovanie iným hosťom.
 7. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s rekreačným zariadením. Ak nebol čas ubytovania dohodnutý inak, hosť uvoľní izbu najneskôr do 10:00 hod. v posledný deň pobytu. V prípade, že hosť do tohto času izbu neuvoľní, je povinný uhradiť aj pobyt za ďalší deň.
 8. Ak počas pobytu požiada hosť o predĺženie ubytovania, môže mu rekreačné zariadenie ponúknuť a poskytnúť aj inú izbu, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 9. V izbe a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez súhlasu vedenia rekreačného zariadenia premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 10. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zhasnúť svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na určené miesto pracovníkovi rekreačného zariadenia. V prípade straty karty alebo poškodenia kľúča od izby je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 10,- €. V prípade straty alebo poškodenia kľúča od hlavného vchodu do budovy je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 100,- €.
 11. Hosť je povinný správať sa na izbe a v ostatných priestoroch rekreačného zariadenia tak, aby svojím správaním nerušil a neobmedzoval ostatných hostí rekreačného zariadenia. V čase od 22:00 do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.
 12. Hosť má právo používať priestory ubytovacieho zariadenia (izbu s príslušenstvom, chodby, schodište). Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 13. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu rozmerné predmety a rozmerné športové náradie, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu ubytovacieho zariadenia.
 14. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii na izbách a recepcii rekreačného zariadenia na viditeľnom mieste.
 15. V rekreačnom zariadení je pre hostí možnosť využiť saunu, spoločenskú miestnosť, posilňovňu, ohnisko, asfaltové ihrisko. Podrobnosti o spôsobe použitia poskytne pracovník rekreačného zariadenia.
 16. Platný ponukový cenník za ostatné služby je dostupný na recepcii rekreačného zariadenia.
 17. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti rekreačného zariadenia prijíma vedenie rekreačného zariadenia.
 18. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a ubytovanie okamžite zrušiť, a to bez povinnosti uhradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené.

III. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 1. V spoločných priestoroch rekreačného zariadenia, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný riadiť sa požiarnym poriadkom rekreačného zariadenia.
 2. V celom objekte ubytovacej časti je zákaz fajčenia a manipulovania s otvoreným ohňom. Na izbách je prísny zákaz fajčenia.
 3. Priestory rekreačného zariadenia sú vybavené hasiacimi prístrojmi a hydrantmi. V prípade ich straty, poškodenia alebo zneužitia je hosť povinný zaplatiť prevádzkovateľovi náhradu škody vo výške 100,- €.
 4. Na izbe rekreačného zariadenia nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (sušič vlasov, holiaci strojček a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, vreckové prehrávače hudby, tablety, notebooky, laptopy a pod.), ktoré spĺňajú všetky platné normy, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá ich používaním vznikne.
 5. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 6. Pri dočasnom odchode z izby je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné batérie, zatvoriť okná, vypnúť elektrospotrebiče a izbu riadne zamknúť.
 7. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané ponechať deti do 12 rokov bez dozoru spôsobilej dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch rekreačného zariadenia Skiarena. Za vznik úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v rekreačnom zariadení Skiarena.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami rekreačného zariadenia, avšak v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v ubytovacích a bytových priestoroch rekreačného zariadenia.
 9. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál rekreačného zariadenia a nevstupovať do týchto priestorov.
 10. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hosťa sa na recepcii rekreačného zariadenia nachádza lekárnička.
 11. Cenné veci, klenoty a veci vyššej hodnoty je hosť oprávnený uschovať v trezore prevádzkovateľa.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecne záväzné právne predpisy ako aj všeobecné morálne, etické pravidlá a dobré mravy. V prípade konania v rozpore s VOP alebo Ubytovacím poriadkom a ich porušenia, ako aj v prípade ničenia a poškodzovania majetku, konania proti dobrým mravom alebo konania v rozpore s Trestným zákonom a Zákonom o priestupkoch hosťovi zaniká právo na poskytovanie ďalších služieb a ubytovania, pričom prevádzkovateľ má právo odstúpiť od poskytnutia všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého termínu bez povinnosti nahradiť hosťovi škody a náklady s tým spojené.
 2. Tento Ubytovací poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP). Ubytovací poriadok je účinný od 01.12.2015 a je dostupný na webstránke www.skiarena-fackovskesedlo.sk a k nahliadnutiu na recepcii rekreačného zariadenia. Prevádzkovateľ má právo tento ubytovací poriadok meniť, dopĺňať a zrušovať. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 754 a následne Občianskeho zákonníka SR č. 40/1964 Zb. a to aj v prípade, že odberateľ má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko mimo územia Slovenskej republiky.

V Kľačne dňa 1.12.2015

KLAK, s.r.o.