show ball 17.02.2019

LYŽIARSKE PODMIENKY

VEČERNÉ ŠT-NE

VL 1000 SOBOTA-NEDEĽA

 

 

 

 

 

 

Počasie

°C
Menu
Biely kódex

Biely kódex

SKIARENA Fačkovské sedlo – zimná sezóna

BIELY KÓDEX
PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA LYŽIARSKEJ TRATI

 1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM – Každý lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) je povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému.
 2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY – Každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou. Každý lyžiar musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
 3. VOĽBA SMERU JAZDY – Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 4. PREDBIEHANIE – Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.
 6. ZASTAVENIE A STÁTIE – Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo najrýchlejšie opustiť.
 7. VÝSTUP A ZOSTUP – Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť okraj lyžiarskej trate.
 8. REŠPEKTOVANIE OZNAČENIA A POKYNOV – Každý lyžiar musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
 9. POSKYTNUTIE POMOCI – Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe (lyžiarska služba, orgán verejnej správy), zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.
 10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE – Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.
 11. OSOBITNÁ BEZPEČNOSŤ – Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
 12. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI – Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník, prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom prevádzkovateľa.
 13. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE – Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!
 14. ORGANIZOVANÁ ČINNOSŤ (VYÚČBA LYŽOVANIA/SNOUBORDINGU) – osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako pätnásť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
 15. REKLAMNÉ A PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY NA ZJAZDOVKÁCH – Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí, lyžiarskych trás a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné). Bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení platí zákaz výkonu podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti na lyžiarskych tratiach, lyžiarskych trasách a dojazdových plochách.

Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.

KLAK, s.r.o. ako prevádzkovateľ je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskych tratiach, lyžiarskych trasách a/alebo dojazdových plochách osobe, ktorá porušuje povinnosti alebo niektorú z povinností uvedených v Bielom kódexe alebo zásady a pokyny prevádzkovateľa a zamedziť jej využívanie služieb horských dopravných zariadení v príslušný deň formou zablokovania lyžiarskeho lístka.

KLAK, s.r.o., Fačkovské sedlo – Salaš Kľak 146 Klačno 972 15, IČO: 36 775 550, zapísaná v OR vedenom OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 17804/R